Trosgrundlag

  • Guddommens enhed og treenighed. 
  • Jesu undfangelse ved Helligånden, hans fødsel af jomfru Maria, hans syndfri liv, forsonende død, sejrrige opstandelse, himmelfart og vedvarende forbedergerning, hans genkomst og tusindårige regering på jorden.
  • De hellige skrifters guddommelige inspiration og autoritet. 
  • Den menneskelige naturs absolutte fordærvelse, nødvendigheden af omvendelse og genfødelse ved troen på Jesus Kristus som Guds søn. 
  • Evig fortabelse for dem, som forkaster evangeliets frelsestilbud. Den troendes retfærdiggørelse og helliggørelse ved Jesu forsonende død og hans opstandelse. 
  • Kristi forordning om dåb i vand efter omvendelse til tro på Ham, og om nadveren som et mindemåltid om hans offerdød. 
  • Dåben med Helligånden og de medfølgende tegn. 
  • Muligheden for at falde ud af nåden. 
  • Helligåndens nådegaver til menighedens opbyggelse.